Vedtægter

Vedtægter Sæby Speedway Klub

§ 1. Foreningens navn og hjemsted: Klubbens navn er: Sæby Speedway Klub. Stiftet den: 14/5-2017 Klubbens hjemsted er i Sæby ( Frederikshavn Kommune ). Klubben vil være tilsluttet Danmarks Motor Union, DMU og til en hver tid underlagt DMU`s love og vedtægter.

§ 2. Klubbens formål: At samle motorsports interesserede til, kammeratskab, spot. End videre at arbejde for Speedwaysportens fremme, at varetage medlemmernes interesse i motorsportssammenhæng.

§ 3. Medlemskab: Som medlem kan alle optages. Er der tale om kørere under 18 år, skal mindst en af forældrene/værge ligeledes være fuldt betalende medlem. Det fastsatte kontingent betales ved indmeldelsen. Det tilstræbes i videste omfang, at disse erhverver sig officials licenser. Klubbens kørere og officials skal være medlem af Sæby Speedway Klub. Som medlem i Sæby Speedway Klub forventes det at man ved hjælp af eget arbejde bidrager til at klubben praktisk kan fungere. Arbejdet kan være af meget forskelligt art men at arbejdet ydes af ethvert medlem, da dette er klubbens eneste mulighed for at det rent praktiske eksistensgrundlag.

§ 4. Indmeldelse: Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal forældre eller værge underskrive herfor.

§ 5. Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode, ved eventuelle økonomiske mellemværende skal dette være bragt på plads inden udmeldelsen kan finde sted.

§ 6. Kontingent: Kontingent opkræves på årsbasis. Kontingent kan kun fastsættes af generalforsamlingen. Dette forfalder til betaling 1 gang årligt.

§ 7. Restance: Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion: Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent hvis vedkommende gør ting som vil skade foreningen, eller hvis personen ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse her medlemmet krav på at blive hørt inden der traffes afgørelse. I sager om eksklusion her medlemmet desuden krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, her skal sagen være på dagsorden som ekstra punkt. Det kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt

§ 9. Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest med udgangen af februar måned. Indkaldelsen til generalforsamlingen samt dagsorden bekendtgøres på klubbens hjemmeside. www.saebyspeedwayklub.dk. Forslag eller forandringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 10 dage forud for generalforsamlingen. Stemmeret har alle fuldt betalende medlemmer der er fyldt 16 år og som har betalt kontingent. Passive støttemedlemmer betragtes ikke som fuldt betalende medlem, og har derfor ingen stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 10. Dagsorden: Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent samt referent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab. 4. Budgetforslag for kommende år. 5. kontingent. 6. Indkommende forslag. 7. Valg af formand lige år. 8. Valg af kasserer ulige år. 9. Valg af næstformand ulige år 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 12. Valg af revisor og revisor suppleant. 13. Eventuelt.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse: Generalforsamlingen vælger selv en dirigent denne må ikke være i bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingens beslutninger indføres i referat. Eventuelle vedtægtsændringer eller opløsning kræver skriftlig afstemning hvis det ønskes.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om de emner der ønskes behandlet. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

§ 13. Bestyrelsen: Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og består af 5 eller 7 medlemmer ( Formand, næstformand, kasserer, revisor, banemand, samt 1 bestyrelses medlem eller flere ). Og er bemyndiget til at varetage klubbens sportslige og administrative funktioner, samt træffe beslutninger herom af økonomisk art. Bestyrelsen der vælges på generalforsamlingen, konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. Dog vælges Formand af generalforsamlingen. Valgene gælder for en 2 års periode på lige årstal afgår 3 på ulige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Der er bestyrelsen der tegner klubben økonomisk og kan indgå økonomiske aftaler for klubben.

§ 14. Regnskab: Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forlægges på den årlige generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status fremlægges en time før generalforsamlingen til gennemsyn for de medlemmer der ønsker det.

§ 15. Revision: På den ordinære generalforsamling vælges en for et år afgangen en revisor og suppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå års regnskabet og til se at beholdningen er til stede. Revisoren har til en hver tid ret til at se og efterse regnskab samt beholdning.

§ 16. Tegning og hæftelse: Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner over 2500 kræves dog underskrift af formand og kasserer. Eventuelle låneoptagelse på mere end 10000 Kr skal godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser som påhviler foreningen.

§ 17. Vedtægtsændringer: Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringer.

§ 18. Opløsning: Klubben kan ophæves på bestyrelsen eller medlemmernes initiativ ved en særlig ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. De således afholdte generalforsamlinger bestemmer ligeledes over klubbens midler..

Referat fra generalforsamling 2021 del1

Referat fra generalforsamling del2